Zwroty po angielsku – maile w pracy

Zwroty po angielsku – maile w pracy

Oto lista niektórych zwrotów używanych w mailach formalnych. Dzięki ich użyciu Twoje wiadomości będą brzmieć uprzejmie i profesjonalnie.

This is a list of some common polite expressions used in the formal correspondance. Using these expressions your messages will sound polite and more professional.

 

GREETINGS / SALUTATIONS                             POWITANIE = Szanowny Panie/Szanowna Pani

 • Dear Sir
 • Dear Madam
 • Dear Sir or Madam
 • To whom it may concern: (USA)
 • Dear Mr/Ms Jones,
 • Dear Dr Smith,

(note: First names are NOT used. Using Miss or Mrs to address a woman is not appropriate, as you don’t know whether she’s married or not)

(uwaga: Imiona nie są używane. Jeżeli nie wiemy czy kobieta do której adresujemy pismo jest zamężna czy nie, nie byłoby właściwe użycie zwrotu ‚Miss’ or ‚Mrs’)

REASON FOR WRITING                                                  PRZYCZYNA KONTAKTU

 • I am writing to …..                                                                            Kontaktuję się, aby…

                            …make a reservation                                                                             … dokonać rezerwacji

                            …confirm my booking                                                                            … potwierdzić rezerwację

                            …apply for the position of…                                                                  … złożyć podanie o stanowisko…

                            …ask for further information about …                                               … dopytać się o…

 • I am writing with regard  to                                                         Kontaktuję się w związku z….

                         …the sale of …                                                                                       … wyprzedażą…

                       …the complaint you made…                                                               … zażaleniem, które złożył                                                                                                                                                              Pan/Pani…

REASON FOR REPLYING                                                  POWÓD ODPOWIEDZI

 • Thank you for your e-mail of 29th February                                 Dziękuję za wiadomość z dnia 29 lutego

                                               …regarding the sale of…                                             … dotyczącą wyprzedaży…

                                              …concerning the conference in Paris                        … dotyczącą konferencji w Paryżu

 • With reference to our telephone conversation on Monday,        W nawiązaniu do poniedziałkowej rozmowy        I would like to let you know that…                                                 telefonicznej, chciałbym/chciałabym                                                                                                                                        poinformować Pana/Panią, iż…

MAKING A REQUEST / ASKING                                     PROŚBA / ZAPYTANIE
FOR INFORMATION                                    

 • Could you please let me know if you                                                 Uprzejmie proszę o informację czy…

                                                       …can attend …?                                                    … weźmie Pan udział…

                                                         …are available for…                                          … będzie Pan obecny na…

 • I would appreciate it if you could please…                                       Będę wdzięczny, gdyby mógł Pan…

                                                      …send me a brochure                                            … przesłać mi broszurę…

                                                      …reply within two days                                        … odpowiedzieć w ciągu dwóch dni

 • Could you possibly arrange a meeting with                                     Czy byłby Pan uprzejmy zorganizować              the Logistics Manager?                                                                         spotkanie z Managerem Logistyki?
 • I would also like to know if there are any swimming                     Chciałbym wiedzieć (zapytać) czy w okolicy     pools in your area?                                                                                  są jakieś baseny?
 • Please let me know how much…                                                           Proszę o informację ile….

 

OFFERING HELP / GIVING INFORMATION                                OFEROWANIE POMOCY / UDZIELANIE                                                                                                                         INFORMACJI

 • We are happy to let you know that your article                             Z przyjemnością informujemy, iż Pana artykuł has been selected for publication.                                                       został wybrany do publikacji.
   
 • I am glad to inform you that we will be holding                            Z przyjemnością informujemy, iż nasza our annual conference in Paris on 20 September 2016.                      coroczna konferencja odbędzie się w Paryżu 20                                                                                                                    sierpnia 2016.
 • We regret to inform you that the show has been                             Z przykrością informujemy, że pokaz został cancelled due to bad weather conditions.                                         odwołany z powodu niekorzystnych                                                                                                                                         warunków pogodowych.
 • We are willing to arrange another meeting with the CEO.         Z przyjemnością zaaranżujemy kolejne                (CEO=chief executive officer)                                                             spotkanie z dyrektorem
 • glad to send you another statement if necessary.                          Z przyjemnością prześlemy kolejne                                                                                                                                          oświadczenie jeżeli jest taka potrzeba.                                                                                                                                                          
 • Please do let me know if I can be of further assistance.               W razie potrzeby, chętnie służę pomocą.                                                                                                                                                                      
 • Should you need any further information/assistance,                 W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o please do not hesitate to contact us.                                                               kontakt.

COMPLAINING                                                                      SKŁADANIE SKARGI

 • I am writing to express my dissatisfaction with…                         Piszę, aby wyrazić moje niezadowolenie z…
 • I am writing to complain about…                                                      Piszę, aby złożyć skargę dotyczącą…
 • I regret to say that I was not completely satisfied with…            Z przykrością stwierdzam, że byłem całkowicie                                                                                                                     usatysfakcjonowany….
 • We regret to inform you that…                                                           Z przykrością informujemy, że…
 • I would like to receive (a full refund and compensation              Chciałbym otrzymać (całkowity zwrot i               for the damages).                                                                                   rekompensatę za szkody).
 • I am interested to hear how your company can                              Jestem ciekaw jak Państwa firma może compensate us for the distress we suffered.                                     zrekompensować nasze cierpienie.

APOLOGIZING                                                                        PRZEPRASZANIE

 • We would like to apologize for any inconvenience caused.          Chcielibyśmy przeprosić za wszelkie                                                                                                                                        niedogodności.
 • Please accept our apologies for the delay.                                         Proszę przyjąć nasze przeprosiny za                                                                                                                                         opóźnienie.
 • Please let us know what we can do to compensate you                  Prosimy o informację jak możemy for the damages caused.                                                                                      wynagrodzić Panu wyrządzone szkody.
 • We will make sure that this will not happen again in                     Dołożymy starań, aby to się nie powtórzyło w the  future.                                                                                                  przyszłości.
 • I am afraid I will not be able to attend the conference.                   Obawiam się, iż nie będę w stanie wziąć                                                                                                                                  udziału w konferencji.

ATTACHING FILES                                                                  ZAŁĄCZNIE PLIKÓW

 • I am attaching my CV for your consideration.                                   Załączam moje CV (życiorys) do wglądu.
 • I am sending you the brochure as an attachment.                            Przesyłam broszurę w załączonym pliku.
 • Please see the statement attached.                                                         Proszę zobaczyć załączone oświadczenie.
 • Please find attached the file you requested.                                         W załączeniu przesyłamy plik, o który prosiłeś.
 • I am afraid I cannot open the file you have sent me.                        Obawiam się, iż nie mogę otworzyć pliku,                                                                                                                               który mi przesłałeś.
 • Could you send it again in … format?                                                   Czy możesz przesłać to ponownie w formacie                                                                                                                         … ?

 

ENDING                                                                                                         ZAKOŃCZENIE

 • I look forward to hearing from you.                                                    Z niecierpliwością czekam na wieści od                                                                                                                                   Ciebie.
 • I look forward to hearing when you are planning                           Z niecierpliwością czekam na wieadmość         to visit our town.                                                                                      kiedy planujesz odwiedzić nasze miasto.

 

CLOSING FORMULA                                                             ZWROT GRZECZNOŚCIOWY 

 • Yours faithfully, (when you start with Dear Sir/ Madam,)            Z poważaniem,
 • Yours sincerely, (when you start with the name e.g. Dear Ms Collins)
 • Sincerely Yours, (USA)
 • Sincerely, (USA)
 • Yours Truly, (USA)

One more thing to keep in mind is that in formal correspondence contractions are rarely used, so remember to write ’I do not’ instead of ’I don’t’ or ’they cannot’ instead of ’they can’t’ and so on.

Pamiętajcie, że w korespondencji formalnej skróty są rzadko używane, więc używajcie formy pełnej, np. ‚I do not’ zamiast ‚I don’t’ oraz ‚they cannot’ zamiast ’they can’t

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *